ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 2 16 8 24 1
อนุบาล 3 9 3 12 1
รวมอนุบาล 25 11 36 2
ประถม 1 12 6 18 1
ประถม 2 5 10 15 1
ประถม 3 5 12 17 1
ประถม 4 12 11 23 1
ประถม 5 13 6 19 1
ประถม 6 19 10 29 1
รวมประถม 66 55 121 6
มัธยม 1 23 17 40 1
มัธยม 2 25 8 33 1
มัธยม 3 8 11 19 1
รวมมัธยมต้น 56 36 92 3
รวมทั้งหมด 147 102 249 11