ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 195 155 350 10
มัธยม 2 161 195 356 10
มัธยม 3 158 188 346 9
รวมมัธยมต้น 514 538 1,052 29
มัธยม 4 136 176 312 10
มัธยม 5 110 185 295 8
มัธยม 6 111 176 287 8
รวม ม.ปลาย 357 537 894 26
รวมทั้งหมด 871 1,075 1,946 55