ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 21 20 41 1
มัธยม 2 31 19 50 2
มัธยม 3 18 18 36 2
รวมมัธยมต้น 70 57 127 5
มัธยม 4 9 15 24 1
มัธยม 5 14 19 33 1
มัธยม 6 4 8 12 1
รวม ม.ปลาย 27 42 69 3
รวมทั้งหมด 97 99 196 8