ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 2 19 17 36 1
อนุบาล 3 29 20 49 2
รวมอนุบาล 48 37 85 3
ประถม 1 19 21 40 2
ประถม 2 26 21 47 2
ประถม 3 15 19 34 1
ประถม 4 25 22 47 2
ประถม 5 34 27 61 2
ประถม 6 26 27 53 2
รวมประถม 145 137 282 11
มัธยม 1 35 23 58 2
มัธยม 2 25 26 51 2
มัธยม 3 28 19 47 2
รวมมัธยมต้น 88 68 156 6
รวมทั้งหมด 281 242 523 20