ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 73 53 126 4
มัธยม 2 67 49 116 5
มัธยม 3 72 51 123 5
รวมมัธยมต้น 212 153 365 14
มัธยม 4 51 75 126 6
มัธยม 5 58 55 113 6
มัธยม 6 42 50 92 6
รวม ม.ปลาย 151 180 331 18
รวมทั้งหมด 363 333 696 32