ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 6 5 11 1
มัธยม 2 12 6 18 1
มัธยม 3 11 8 19 1
รวมมัธยมต้น 29 19 48 3
มัธยม 4 6 3 9 1
มัธยม 5 4 10 14 1
มัธยม 6 5 7 12 1
รวม ม.ปลาย 15 20 35 3
รวมทั้งหมด 44 39 83 6