ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 195 155 350 10
มัธยม 2 156 190 346 10
มัธยม 3 146 183 329 9
รวมมัธยมต้น 497 528 1,025 29
มัธยม 4 139 173 312 10
มัธยม 5 109 184 293 8
มัธยม 6 110 176 286 8
รวม ม.ปลาย 358 533 891 26
รวมทั้งหมด 855 1,061 1,916 55