ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 74 79 153 4
มัธยม 2 60 71 131 5
มัธยม 3 59 64 123 4
รวมมัธยมต้น 193 214 407 13
มัธยม 4 51 68 119 4
มัธยม 5 70 91 161 5
มัธยม 6 51 67 118 4
รวม ม.ปลาย 172 226 398 13
รวมทั้งหมด 365 440 805 26