ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 8 15 23 2
มัธยม 2 16 16 32 2
มัธยม 3 13 10 23 2
รวมมัธยมต้น 37 41 78 6
มัธยม 4 10 15 25 2
มัธยม 5 11 9 20 2
มัธยม 6 12 9 21 2
รวม ม.ปลาย 33 33 66 6
รวมทั้งหมด 70 74 144 12